Kwalifikacje na przewóz osób i rzeczy

Kwalifikacje na przewóz osób i rzeczyKwalifikacje na przewóz osób i rzeczy

Prowadzimy w Raciborzu i Rybniku wspólnie z Ośrodkiem  Szkolenia Kierowców z którym  współpracujemy.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób i rzeczy

Zakres szkolenia

część podstawowa –teoretyczna -97 godzin

część specjalistyczna:

zajęcia teoretyczne – 33 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych-1 godziny jazdy w symulatorze

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź).
Kwalifikacja  wstępna  na przewóz osób i rzeczy

Zakres szkolenia

część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin

część specjalistyczna:

zajęcia teoretyczne – 65 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny jazdy w symulatorze.

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania       testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Kwalifikacja  wstępna  uzupełniająca na przewóz osób i rzeczy

Zakres szkolenia:

zajęcia teoretyczne – 65 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godziny
Po kursie Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

kwalifikacje rzeczy i osób

Kwalifikacja  wstępna  uzupełniająca  przyśpieszona  na  przewóz osób i rzeczy

Zakres szkolenia:

zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godziny

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź

Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E
Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009r.
Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008r.
Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy.

Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacje wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia
Wymagania dla uczestników –Kwalifikacje na przewóz osób i rzeczy  :

-posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy

– posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy

-ukończyła wymagany wiek

-nie wymagane posiadanie prawa  jazdy
WAŻNE!!!Kwalifikacje na przewóz osób i rzeczy

(Badania powinny być przeprowadzone  w oparciu o ustawę o transporcie drogowym)

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).