Doradca adr Śląskie

bhp-nadzorPraca z substancjami niebezpiecznymi wymaga odpowiednich pozwoleń i licencji, które są regulowane przez konwencję ADR, podpisaną w Genewie przez większość europejskich krajów i wielu partnerów handlowych Unii Europejskiej.

Głównym celem wprowadzenia ADR było zapewnienie odpowiedniego poziomu przewozu i magazynowania oraz rozładunku materiałów niebezpiecznych, wśród których szczególne miejsce pełnią substancje wybuchowe oraz materiały radioaktywne – odpowiednio kategoria pierwsza i siódma.

Jako firma zajmująca się kompleksową obsługą potrzeb i wymagań wynikających z konwencji, nasz doradca ADR – ☎ 500 193  952 opracuje i przeprowadzi dokładnie dopasowane do potrzeb pracowników danego sektora szkolenie.

Każdy, kto chciałby kiedykolwiek pracować chociażby jako kierowca cysterny przewożącej paliwa do sieci stacji benzynowych, musi posiadać stosowne pozwolenie na transport cysternami adr.

Najłatwiej stosowne pozwolenie uzyskać zdając odpowiednie egzaminy państwowe, a to najłatwiej osiągnąć zapisując się na kurs obejmujący zagadnienia praktyczne i teoretyczne.

ŁP-EKSPERT Obsługa zgłoszeń do rejestru SENT. Ustawa monitorowania

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

ŁP-EKSPERT Obsługa zgłoszeń do rejestru SENT. Ustawa monitorowania

Ponieważ praca dla kierowcy Śląsk z uprawnieniami ADR może być znaleziona niemalże od ręki i jest przy tym doskonale płatna, warto rozważyć już teraz zapisanie się na kursy przygotowujące do zdania egzaminu państwowego w naszej firmie.

Każda firma zajmująca się transportem niebezpiecznych materiałów musi również posiadać jednego pracownika odpowiedzialnego za planowanie i organizowanie najróżniejszych zagadnień związanych z zabezpieczaniem niebezpiecznych towarów.

Nasza firma ŁP-EKSPERT doradca adr transportu towarów niebezpiecznych ,

Cennik posiada najbardziej konkurencyjny na rynku, dzięki czemu z szerokiego i kompleksowego zakresu usług oferowanych przez nas każdy może wybrać te najbardziej go interesujące.

Oferujemy zarówno:

  • kursy podstawowe
  • kursy specjalistyczne
  • kursy doskonalące.

Aby skorzystać z oferty naszego szkolenia trzeba mieć ukończone 21 lat oraz posiadać stosowne prawo jazdy.

Następnie z dowodem osobistym i zdjęciem trzeba udać się do ośrodka i dokonać formalności w postaci zapisu na kurs.

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” – 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).
Art 15.: „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.”
Art 16.: „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”.
W terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.”
Brak takiej osoby w firmie może doprowadzić do opłaty karnej w wysokości 5000 zł.-☎ 500 193  952
Umowa ADR 2015 dział 1.8.3. Doradca do spraw bezpieczeństwa.
ADR 1.8.3.3 „Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.”
Zadania doradcy: doradza przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych .
Firma ŁP-EKSPERT oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie  funkcji  doradca adr transportu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.
W przypadku podpisania umowy na kompleksowe doradztwo otrzymują Państwa wsparcie merytoryczne z zakresu ADR oraz spełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów np. sporządzenie rocznego sprawozdania i przesłanie go odpowiednim organom.
Umowa ta daje również Państwu spełnienie obowiązku wyznaczenia doradcy, który to nakłada na przedsiębiorców ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Przed podpisaniem umowy wykonywany jest audyt wewnętrzny mający na celu sprawdzenie i określenie wymagań jakie ciążą na Państwa firmie w zakresie stosowania przepisów ADR.
W przypadku podjęcia stałej współpracy i podpisania umowy audyt zostanie wykonany bezpłatnie.

Audyt wewnętrzny ŁP-EKSPERT ADR

Aby móc prawidłowo ocenić potrzeby Państwa firmy w zakresie doradcy adr transportu towarów niebezpiecznych  oraz ustalić zakres obowiązków doradcy adr.

Firma ŁP-EKSPERT  doradca adr transportu towarów niebezpiecznych oferuje Państwu przeprowadzenie audytu. doradca adr transportu towarów niebezpiecznychOceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR. Po przeprowadzonym audycie proponuję przygotowanie rzetelnego raportu z tej oceny.
Dzięki tak pojętej ocenie możliwe będzie bardzo racjonalne i indywidualne działanie. Takie rozwiązanie jest dla firmy wyjątkowo korzystne – zarówno merytorycznie, jak i ekonomicznie, gdyż późniejsze doradztwo ADR będzie dokładnie takie, jakiego potrzebuje dane przedsiębiorstwo.
Jeżeli audyt wykaże, iż mają Państwa obowiązek wyznaczyć doradce adr transportu towarów niebezpiecznych  w swoim przedsiębiorstwie i dojdzie do podpisania umowy na doradztwo, audyt wykonany zostanie bezpłatnie.

Konsultacje i usługi jednorazowe

W tym rodzaju usług mają Państwo możliwości skorzystanie z jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązania stałej i dalszej współpracy .
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O PRZESŁANIE FORMULARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB KONTAKTU TELEFONICZNEGO 500193952.-doradca adr transportu towarów niebezpiecznych 
Z PEWNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA! Koszt   od 100zł brutto.
Zadzwoń!!
ŁP-EKSPERT oferuje w Państwa firmie usługi konsultingowe w zakresie: zasad klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, obowiązkowego przygotowania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy, określania warunków i sposobu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
Wg instrukcji pakowania, oznakowania sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych, dobór opakowań, przygotowania odpowiedniej dokumentacji jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych czyli zajmujący się doradca adr transportu towarów niebezpiecznych 
Opracowania dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych Adr bieżące doradztwo Adr, opracowania dokumentacji wymaganej do przewozu towarów niebezpiecznych. pomoc przy zakupie środków transportu istnienie planu ochrony (ADR 1.10.3.2)
Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników.
Firma ŁP-EKSPERT doradca adr transportu towarów niebezpiecznych oferuje Państwu realizacje szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, magazynowania lub pakowaniem materiałów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.
Prawo nakłada na przedsiębiorcę, który dokonuje przewozu drogowego towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku oraz pakowania, obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie wymagań związanych z takimi operacjami transportowymi, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.
Powyższe wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowcy którzy nie mają uprawnień ADR.
Tematyka szkolenia i jego zakres dostosowany jest indywidualnie dla potrzeb każdej firmy, jednakże zawsze zgodny z wymaganiami ustawowymi.
ADR 1.3.1. „Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu (…), których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.(…)
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni zgodnie z przepisami rozdziału 1.3.2. przed podjęciem swoich obowiązków, a czynności, które nie były objęte ukończonym szkoleniem, mogą oni wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej”
ADR 8.2.3. „Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób, zgodnie z przepisami działu 1.3.
Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.”
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r. Art. 14. 1. „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym (…) towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.(…)”
2. „Szkolenie, o którym mowa w ust 1. prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego (…)”
doradca adr transportu towarów niebezpiecznych – Rydułtowy, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Doradca adr Gliwice, Doradca adr Zabrze, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Doradca adr Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój ,Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Żory Doradca adr Śląsk.Kraków,Opole, Doradca adr Knurów, doradca adr Skoczów
ŁP-EKSPERT ŁUKASZ PISZCZEK – specjalizujemy się w konsultacjach, szkoleniach i doradztwie w transporcie i nie tylko. Świadczymy kompleksowe usługi dla wielu przedsiębiorstw jak i dla klientów indywidualnych.
Cechuje nas bogate doświadczenie, pracowitość, rzetelność, determinacja oraz indywidualne podejście do klienta. Stale poszerzamy swoją wiedzę, a nowe zagadnienia do realizacji, nie są dla nas problemem, a tylko kolejnym wyzwaniem, które realizujemy z powodzeniem.
Założycielem firmy jest ŁUKASZ PISZCZEK, doradca adr transportu towarów niebezpiecznych , specjalista ds. BHP, instruktor nauki jazdy oraz kierowca zawodowy.
Serdecznie zapraszamy także do skorzystania z naszej oferty kursów ADR oraz innych elementów naszej oferty.

Kursy i szkolenia oferowane są dla osób i firm z następujących miast:• Będzin • Bestwina • Biała Błotna • Bielsko Biała • Bierna • Bieruń • Boguchwałowice • Brenna • Buczkowice •Bystra •Bytom• Cegielnia • Chorzów • Cieszyn • Cisiec • Cisownica • Cynków • Czechowice-Dziedzice • Czekanów • Czeladź • Czernichów • Częstochowa •Czyrna• Dąbrowa Górnicza • Dębowiec • Dzięgielów• Garnek • Gierałtowice • Gilowice • Glinka • Gliwice • Goczałkowice-Zdrój • Godziszka • Goleszów • Górki Małe • Górki Wielkie • Gorzyce • Imielin • Istebna• Jastrząb • Jastrzębie-Zdrój • Jaworze • Jaworznik • Jaworzno • Jaworzynka • Jeleśnia• Kalna • Kamesznica • Katowice • Kiczyce • Kiełkowice • Kisielów • Kłobuck • Knurów • Kobiór • Kochcice • Kocierz Rychwałdzki • Kocoń • Koniaków • Koniecpol • Korbielów • Koszarawa • Koszwice • Kotowice • Koziegłowy • Kroczyce • Krzyżowa • Kule L • Łagiewniki Wielkie • Laliki • Łaziska Górne • Lgota Górna • Lipowa • Lubliniec M • Malinka • Marklowice • Masłońskie • Meszna • Miasteczko Śląskie • Międzybrodzie Bialskie • Międzybrodzie Żywieckie • Mikołów • Milówka • Mirów • Morsko • Mysłowice • Myszków N • Nakło Śląskie • Niegowa • Nieledwia • Niewiesze • Nowa Osada • Nowe Bojszowy • Nowe Chechło O • Ochaby Małe • Ogrodzieniec • Okrajnik • Olza • Orzesze • Ostrów P • Pewelka • Pewel Mała • Pewel Wielka • Piasek • Piekary Śląskie • Pierzchno • Pietrzykowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Pogrzebień • Ponik • Porąbka • Poraj • Przeczyce • Przyborów • Przystajń • Przyszowice • Pszczyna • Pyrzowice • Pyskowice R • Racibórz • Radlin • Radziechowy • Radzionków • Rajcza • Rokitno Szlacheckie • Ruda Śląska • Rybarzowice • Rybnik • Rycerka Dolna • Rycerka Górna • Rychwałd • Ryczówek • Rzędkowice S • Sarnów • Siedlec • Siemianowice Śląskie • Siewierz • Skoczów • Sławków • Ślemień • Smereków Wielki • Smoleń • Soblówka • Sól • Sopotnia Wielka • Sośnicowice • Sosnowiec • Świętochłowice • Świnna • Szałsza • Szare • Szczyrk • Szonowice T • Tarnowskie Góry • Toszek • Tresna • Twardorzeczka • Tychy U • Ujsoły • Ustroń W • Węgierska Górka • Wieprz • Wilkowice • Wisła • Włodowice • Wodzisław Śląski • Woszczyce • Woźniki • Wysoka Z • Żabnica • Zabrze • Żarki • Żarki Letnisko • Zarzecze • Zawady • Zawiercie • Zdów • Zebrzydowice • Złatna • Złoty Potok • Żory • Zrębice • Zrębice Pierwsze • Zwardoń • Żytna • Żywiec. doradca adr Rybnik • doradca adr Wodzisław Śląski • doradca adr Wodzislaw Slaski • doradca adr Racibórz •doradca adr Raciborz• doradca adr Kędzierzyn Koźle • doradca adr Jastrzębie Zdrój • doradca adr Skoczów • doradca adr Gliwice •doradca adr Katowice • doradca adr Tychy • doradca adr Katowice• doradca adr Żory • doradca adr Skoczów •doradca adr Knurów • doradca adr Zabrze •doradca adr Sosnowiec

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).