Sczytywanie tachografów i pobieranie kart kierowcy Śląsk

Pobieranie kart kierowcy

Regularność sczytywania danych z tachografu i kart kierowcy to zdaniem wielu jedna z najbardziej istotnych kwestii jakie mają związek z prowadzonym transportem.

Niestety, jak się okazuje przewoźnicy nie przykładają do tego obowiązku często należytej uwagi. Jednak ignorując to narażają siebie i swoje przedsiębiorstwo na przyznanie kar o naprawdę dużej wysokości.

Ma to tym większe znaczenie, iż wszystko jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1128), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 23a Ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1494).

 

Cel rozporządzenia

Minister Transportu zatwierdzając powyższe rozporządzenie tym samym uchwalił dokument mający na celu zagwarantowanie pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy w sposób:

 

  • okresowy
  • regularny

 

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

 

Co więcej przyczynia się to do faktu przechowywania wyżej wymienionych danych przez podmiot odpowiedzialny za transport drogowy, jak również jasno określa częstotliwość z jaką pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców powinno się odbywać.

 

Pobieranie danych z karty kierowcy

Wszystkie zasady związane z kwestią pobierania danych z kart kierowcy są uzasadnione § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r. Z powyższego dokumentu wynika, iż każdy przewoźnik jest zobowiązany do pobrania danych z kart kierowcy minimum niż raz na 28 dni.

 

Może się to zdarzyć częściej, gdy dojdzie do jednej z trzech podanych niżej sytuacji:

 

  • Karta kierowcy utraci ważność.
  • Stosunek pracy danego kierowcy ustanie.
  • Umowa, na postawie której realizowane były przewozy drogowe zostanie rozwiązana.

 

Ważną informacją jest również to, iż wszystkie dane które zostaną pobrane z karty kierowcy muszą być bezwzględnie przechowywane w formacie oryginalnym i to przez minimum 12 miesięcy od daty ich rejestracji na karcie.

 

Kary za niewywiązanie się z obowiązków z terminowego wczytania danych są o następującej wysokości:

  • 500 zł za każdego kierowcę
  • 500 zł za każdy pojazd

 

Nie ma też możliwości uchylenia się od odpowiedzialności – stąd reasumując należy stwierdzić, iż obowiązek ten winien wpisać się na stałe w harmonogram pracy każdego przewoźnika, na co wyczulamy również na prowadzonych w naszym ośrodku kursach.

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).