Sczytywanie tachografów ŁP-Ekspert Śląsk

pobieranie kart kierowcy i tachografówTachografy, są urządzeniem pomiarowym, które łączy w sobie prędkościomierz i zegar.

Rejestrują one funkcje, jakie zachodzą w czasie przejechania przez drogę pojazdu.

Zaznaczają jego chwilową prędkość, tak zwaną aktywność kierowcy, jego pracę, jaką wykonuje za kierownicą oraz czas odpoczynku, dyżur przy pojeździe.

Niektóre tachografy, są wykorzystywane w typie pomocniczym, który pozwala zarejestrować chwilową prędkość silnika, a także prędkość wału obrotowego.

Ze względu na bezpieczeństwo na drogach, wiele państw wprowadziło ograniczenia czasu pracy kierowców pewnych pojazdów, do nich należą ci co kierują autobusami.

Tachografy, mają na celu zapewnić im bezpieczeństwo, gdyż bez nich wiele środków komunikacji nie działałoby tak, jak należy, dlatego ważny jest także proces typu sczytywanie tachografów.

Wszystkie pojazdy zdolne do przewozu ludzi, powyżej dziesięciu osób, również mają postawiony wymóg limitu czasu.  Przy egzekwowaniu tego typu rejestracji pomocny jest tachograf, którego zapisy służą do określenia czasu pracy każdego kierowcy z osobna

  FIRMA ŁP-EKSPERT OFERUJE: pobieranie danych z jednostki pojazdowej – tachografu pobieranie danych z karty kierowcy włożonej do tachografu pobieranie danych z karty kierowcy włożonej w czytnik  możliwość przypominania o datach poboru z pojazdu i karty analizę danych z karty kierowcy z ostatnich 28 dni (naruszenia, raport graficzny, sumaryczny i aktywności)  możliwość sprawdzenia (data ostatniej kontroli, data kalibracji tachografu, usterki i naruszenia zarejestrowane przez tachograf, blokady firmowe, diagram prędkości, test manipulacji)   

Pobieranie danych z karty kierowcy na Śląsku Przechodząc do kwestii pobierania danych z karty kierowcy, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r., przewoźnik ma co do zasady obowiązek pobrania tych danych nie rzadziej niż raz na 28 dni.   Pobranie tych danych niezależnie od powyższego terminu będzie natomiast następowało w sytuacjach:

 1. gdy dochodzi do ustania stosunku pracy danego kierowcy (dane należy sczytać przed ustaniem tego stosunku); 2) upływu terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe (dane należy sczytać przed terminem rozwiązania umowy) 3) utraty ważności karty kierowcy.

  Dane z tachografu cyfrowego zasadniczo podmiot ma obowiązek pobrać co najmniej raz na 90 dni.

 Przewidziane są jednak również przypadki obowiązku natychmiastowego poboru tych danych lub też pobrania ich w oznaczonym terminie w związku z ewentualnym żądaniem przedmiotowych danych przez uprawnione organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty.

Obowiązek natychmiastowego pobrania danych z tachografu ma miejsce w sytuacjach, gdy: 1) dochodzi do trwałego bądź okresowego przekazania pojazdu innemu podmiotowi; 2) dochodzi do wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania; 3) w przypadku wadliwego funkcjonowania lub uszkodzenia tachografu cyfrowego, gdy istnieje możliwość pobrania zarejestrowanych w nim danych.

W sytuacji istnienia zagrożenia ewentualnej utraty danych zarejestrowanych na tachografie, dane te mogą być pobierane częściej niż co 90 dni.  

Sankcje za nieterminowe pobieranych danych są niebagatelne i wynoszą po 500 zł za każdego kierowcę oraz 500 zł za każdy pojazd, w stosunku do których naruszono obowiązek terminowego wczytania danych (Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym lp.6.3.11; 6.3.12).

Organ kontrolny zawsze będzie w stanie stwierdzić ewentualne naruszenie w tym zakresie, ponieważ moment pobrania danych zostaje zarejestrowany na karcie kierowcy oraz w przypadku pobrania danych z tachografu na cyfrowym urządzeniu rejestrującym.

Dojeżdżamy do klienta  na terenie Śląska jak i poza Śląsk.

 

Wniosek o wydanie karty kierowcy -można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub (wyłącznie przy wniosku o kartę kierowcy) zaufanego profilu ePUAP .  

PWPW informuje, że rozpatrzenie Wniosku oraz personalizacja karty odbywa się w ciągu 28 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku.

W przypadku błędnych lub niekompletnych Wniosków okres ten ulega wydłużeniu.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o kartę kierowcy osoby, która nie jest obywatelem Polski, może zaistnieć konieczność dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów. Celem ustalenia szczegółów prosimy osoby zainteresowane o kontakt z naszą infolinią.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:

 • Kopia awersu i rewersu prawa jazdy:
  1. kserokopia w skali 2:1
  2. na jednej stronie karty papieru formatu A4
  3. kolor papieru biały
 • fotografia kierowcy:
  1. rozmiar: 3,5cm x 4,5cm,                                                                                                                    
  2. tło białe,
  3. bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost,
  4. podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty:
  1. kserokopia w skali 1:1,
  2. kolor papieru biały, format A4;

Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

UWAGA!

  W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty (art. 20 ust.7 ustawy z 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – Dz.U. nr 180,poz.1494). Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę.

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).