Wypadki przy pracy

Firma ŁP-EKSPERT w swojej ofercie posiada również przygotowanie dokumentacji powypadkowej w związku z wypadkiem przy pracy. Jeżeli w Waszej firmie nie działa służba BHP przyjmiemy na siebie obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również wypadków w drodze do/z pracy. bhp-wypadek             W skład zespołu powypadkowego musi wchodzić specjalista ds. BHP- nie masz specjalisty w swojej firmie – skontaktuj się z nami – kontakt. Za wypadek przy pracy uważa się:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną ,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji. Rodzaje wypadków przy pracy:

 • Śmiertelny – śmierć na miejscu lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • Ciężki – nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu, nieuleczalna choroba, zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • Zbiorowy – w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby.

Wypadki w drodze do/z pracy Firma ŁP-EKSPERT sporządzi odpowiednią dokumentację w razie zaistnienia wypadku w drodze do/z pracy. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Przerwa w drodze do/z pracy może być uzasadniona względami życiowymi jednak przerwa nie może przekraczać granic potrzeby. Szczegółowe omówienie problemów wypadku w drodze do/z pracy znajdziecie Państwo podczas szkolenia BHP. Wypadku w drodze do/z pracy zostały wyłączone z jednorazowych odszkodowań tzn. pracownikowi przysługuje jedynie 100 % płatnego tzw. chorobowego z tytułu niezdolności do wykonywania pracy w wyniku wypadku w drodze do/z pracy.

DORADCA ADR

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” 1.8.3.1 Adr Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).  

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).