Warunku uczestnictwa w kursach ADR

Warunki uczestnictwa w kursach ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne organizowanych przez ŁP-EKSPERTI Kontakt: Tel.500193952;

Wiele zawodów oraz zajęć wymaga od pracowników znajomości pewnych zasad, norm czy przepisów. Bez tego nie można podjąć się wykonywania określonych czynności. Wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim często w grę wchodzi bezpieczeństwo. Tak też jest w przypadku transportowania i przewozu pewnych materiałów. Jeśli znaleźliście się Państwo na tej stronie oznacza to, że poszukujecie możliwości otrzymania pewnych uprawnień lub podniesienia swoich kwalifikacji. Trafiliście doskonale, gdyż jesteśmy w stanie Wam zaproponować odbycie pewnych kursów, które umożliwią Wam to.

Bezpieczne, a niebezpieczne

W branży transportowej czy logistycznej istnieje podział na materiały, które mogą przewozić konkretne osoby. Musicie Państwo wiedzieć, że niebezpieczne materiały takie jak substancje i przedmioty samozapalne, gazy czy wiele innych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Aby zapoznać się z warunkami ich przewozu należy odbyć odpowiednie szkolenie, po którym uzyskuje się uprawnienia adr. Jedynie wtedy można starać się o posadę kierowcy materiałów niebezpiecznych. Korzystając z naszej oferty mają Państwo możliwość zapoznania się z wszystkimi przepisami, normami oraz zasadami, które mają ścisły związek z transportem takiego towaru. Podczas odbywania szkolenia podstawowego dowiecie się z jakimi zagrożeniami wiąże się ten typ transportu. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia przekona się jak można uniknąć wypadku oraz co zrobić w chwili jego wystąpienia. Ważne jest przecież zabezpieczenie nie tylko siebie, ale także całego środowiska i otoczenia.

Kto może zdobyć uprawnienia adr?:

 • osoba mająca ukończone 21 lat
 • osoba mająca prawo jazdy
 • osoba, która opłaciła koszt szkolenia

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat poziomu szkoleń. W naszej ofercie znajdują się zarówno kursy przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją karierę jako kierowcy, a także dla tych, którzy posiadają już uprawnienia adr lecz chcą je odnowić. Ponadto oferujemy także szkolenia dotyczące uprawnień adr obejmujące wszystkie klasy materiałów niebezpiecznych jak i tylko niektóre z nich. Do Państwa decyzji pozostawiamy z jakiej opcji skorzystacie.

95bd06aa-9bc8-41bb-9ed5-8a0a5435e992

 • Najbliższe terminy szkoleń – publikowane na stronie www.piszczekszkolenia.pl
 • Wymagane dokumenty:
  • prawo jazdy,
  • dowód osobisty,
  • kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR *
  • zdjęcie kolorowe
 • Cel szkolenia:
  • zapoznanie kierowcy z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych,
  • wskazanie sposobów postępowania w sytuacji wypadku, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób oraz środowiska.
 • Podstawa prawna:
  • USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2011 roku poz. 1367 ze zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr z 2012, poz. 619 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary cniebezpieczne (Dz. U. z 2012 , poz. 191 ze zmianami).
 • Program kursu:
  • Podstawowy:
   • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
   • główne rodzaje zagrożeń,
   • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
   • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
   • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
   • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
   • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
   • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
   • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
   • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
   • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
   • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
   • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
   • ochrona towarów niebezpiecznych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach:
   • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
   • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1
   • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
   • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7
   • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
   • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
 • Czas trwania kursu:
  • Podstawowego: 24 godz. lekcyjne;
  • Specjalistycznego – przewóz w cysternach: 16 godz. lekcyjnych;
   • W odniesieniu do ww kursów dodatkowe ćwiczenia praktyczne – minimalny czas trwania kursu przedłuża się wówczas o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
  • Specjalistyczny klasy 1: 8 godz. lekcyjnych;
  • Specjalistyczny klasy 7: 8 godz. lekcyjnych;
  • Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut. A czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 • Egzamin:
  • Zakres egzaminu, obejmuje sprawdzenie:
   • wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących; dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
   • przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  • Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia prowadzonym przez ŁP-EKSPERT przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa,
  • Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
   • Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
  • Egzamin przeprowadzony jest w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru;
  • Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystąpić do egzaminów poprawkowych;
  • Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu;
 • Zaświadczenie ADR wydaje Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR.

*Dotyczy posiadaczy zaświadczenia ADR aktualnego w dniu egzaminu.

DORADCA ADR

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” 1.8.3.1 Adr Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).