Szkolenia BHP pracodawców

szkolenie bhp pracodawców

Szkolenie bhp pracodawców=Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 Wykonywanie danego zawodu obliguje ludzi do zapoznania się z różnymi przepisami i zasadami. Jednymi z nich są zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Są one niezwykle ważne, gdyż przekładają się na bezpieczeństwo pracowników oraz całego otoczenia.

Oczywiście wiadomo, że każdy zawód wymaga zaznajomienia z różnymi sytuacjami i zdobycie wiedzy z określonego zakresu.

Nasza firma może zaoferować szkolenia bhp dotyczące wielu branż. Zachęcamy do skorzystania z nich, gdyż zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają obowiązek odbywania takich szkoleń.

 

Co gwarantują nasze szkolenia bhp pracodawców?

W przypadku odbywania w naszej placówce szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w pracy otrzymujecie Państwo wiedzę na najwyższym poziomie.

Korzystając z nowoczesnych metod nauczania jesteśmy w stanie w prosty i szybki sposób przekazać Wam wszystkie potrzebne informacje. Dzięki temu możecie być Państwo pewni, że płacicie za wiedzę wysokiej jakości.

Z czym zapoznacie się Państwo na szkoleniu bhp pracodawców?:

 

 • podstawowe przepisy BHP w danej dziedzinie pracy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • zakres obowiązków pracowników oraz pracodawców w obrębie BHP
 • możliwe zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy
 • przeciwdziałanie zagrożeniom
 • stosowanie środków zapobiegawczych
 • postępowanie w chwili wypadku lub zagrożenia
 • bezpieczna obsługa urządzeń technicznych
 • zasady ochrony przeciwpożarowej
 • postępowanie w przypadku pożaru

 

Szeroki zakres szkolenia ma na celu zapoznanie Państwa z wieloma sytuacjami i wariantami.

Jest to niezwykle istotne podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. Zakres zależy oczywiście od rodzaju wykonywanej pracy i charakteru zakładu pracy.

Wszystkie szkolenia bhp mają jednak na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwu oraz całemu otoczeniu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, która jest bardzo atrakcyjna cenowo.

U nas możecie liczyć na naukę na wysokim poziomie oraz przyjazną i miłą atmosferę. Zapewniamy także wszystkie potrzebne materiały naukowe. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP pracodawców  w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)  

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców.

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego) 

Celem szkolenia BHP pracodawców jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)  Ramowy program szkolenia BHP pracodawców:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE , konwencji MOP):
  • aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

Czas trwania szkolenia BHP pracodawców: 16 godzin Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia 

Interesuje Cie cena za szkolenie bhp-Zadzwoń

szkolenia bhp – okresowe pracodawców-Śląskie

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).